در این مقاله شما با عایق مناسب برای کف سیستم گرمایش از کف نیوپایپ و همچنین مدار و طول آن آشنا می شوید.

عایق کف مناسب نیوپایپ

لایه عایق زیر بستر سیستم گرمایش از کف نیوپایپ، بسته به شرایط حرارتی در زیر سازه سیستم باید حداقل مقاومت حرارتی(R _VALUE) که در زیر ارائه شده را دارا باشد:نیوپایپ

در سیستم Imperial روش محاسبه R – Value به صورت زیر است:
R – value(h.f.°F / Btu) = (Inside Temperature[ F] – Outside Temperature[ F]) x ۰ / ۱۲۵
نحوه قرارگیری لوله های سیستم گرمایش از کف ظرفیت حرارتی را تحت تأثیر قرار میدهد چرا که دمای سطوح با محل قرارگیری لوله ها تغییر میکند. مثلا دمای سطح در نقاط بالای لولههای گرمایش از کف بیشتر از دما در قسمت مابین لوله ها است. بدین ترتیب توزیع دما در کف غیر یکنواخت و مواج خواهد بود. با در نظر گرفتن یک تابع سه بعدی فواصل بین لوله ها با توجه به مقدار شار گرمایی مورد نیاز و سایز لوله مصرفی مطابق جدول است:جدول نیوپایپ

 

به طور خلاصه با استفاده از جدول برگرفته شده استاندارد ASHRAE، طراحی لوله های گرمایش از کف نیوپایپ به صورت زیر است:جدول

در صورتی که پروژه موردنظر کاربری مسکونی داشته و در منطقه معتدل باشد با کفپوش نهایی سنگ سرامیک سایز لوله های مورد استفاده در سیستم گرمایش از کف، لوله ۱۶ میلیمتری بوده و فاصله بین لوله ها در شرایط عادی ۲۰ سانتیمتر و فاصله بین لوله ها در مرز ،سرد ۱۰ سانتیمتر خواهد بود.

طول مدارهای نیوپایپ

به دلیل جلوگیری از افت فشار برای طول لوله های نیوپایپ محدودیت داریم زیرا ممکن است محدوده پمپ های سیستم هیدرونیک در پروژه ها پاسخگوی نیاز ما نباشد. به عنوان مثال در جدول فواصل تخمینی بالا، سایز لوله مصرفی در ساختمان مسکونی ۱۶ میلی متر و طول پیشنهادی هر کدام ۹۰ متر است.

انواع روشهای لوله کشی در سیستم گرمایش از کف

در سیستم گرمایش از کف دو مدل آرایش لوله کشی خواهیم داشت:

مدل حلزونی

در این مدل، یک لوله رفت به قسمت بیرونی تعیین شده رفته و در نهایت در وسط این مدل، لوله برگشت از کنار لوله رفت به بیرون خواهد آمد. باید توجه داشت که در هنگام طراحی و اجرا حتماً لوله برگشت کنار لوله رفت در نظر گرفته شده باشد. در مدل حلزونی آرایش لوله ها باعث خواهد شد تا دمای همگونی به وجود آید.

مدل مارپیچی

این مدل آرایش لوله از لوله کشی نسبت به روش حلزونی ساده تر و تمایل به استفاده از آن هم بیشتر است در لوله مارپیچی در یک شکل معین به ترتیب، دما از خط لوله اول تا خط لوله آخر کم میشود.

دیدگاهتان را بنویسید