پس از اجرای هر مسیر لوله کشی تست شده و با تأیید مهندس ناظر، مسیر لوله مذکور با استفاده از ملات سبک پوشانده شود تا از هرگونه آسیب احتمالی، مصون باشد. پیش از انجام تست و تأیید لوله کشی باید صحت اجرای تمامی لوله ها با یک بررسی چشمی اتصالات اطمینان حاصل شود. در این مرحله هیچ یک از اجزای لوله های کشیده شده نباید با عایق یا اجزای ساختمانی پوشانده شود و همه اجزای لوله ها باید آشکار و قابل دسترس باشد. نکته قابل توجه این است که قبل از شروع تست دمای آب درون لوله ها و دمای محیط باید با یکدیگر به تعادل رسیده و یکسان باشد. اگر تست فشار در فصل سرما انجام میشود بهتر است از محلول استاندارد برای کاهش دمای انجماد آب داخل سیستم استفاده شود و در پایان سیستم کاملاً خالی از آب شود. قبل از تست، باید کلیه مسیرها نهایی شده .باشد در صورت هرگونه تغییر در این سیستم باید دوباره تمامی مراحل تست تکرار شود. در زمان تست از محکم بودن در پوشها و بسته بودن شیرها اطمینان حاصل شود. استفاده از ضدیخ در سیستمهای لوله کشی آب آشامیدنی مجاز نیست.لوله کشی

مقررات ملی ساختمان در لوله کشی

آزمایش نشت

الف) کلیات

(۱) آزمایش نشت شبکه لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات انجام شود.
(۲) ممکن است آزمایش لوله کشی قسمت به قسمت در جریان پیشرفت کار یا به طور کامل پس از نصب کلیه لوله ها و اجزای دیگر صورت گیرد.
(۳) پیش از انجام آزمایش و تأیید لوله کشی هیچ یک از اجزای آن نباید با عایق یا اجزای ساختمان پوشانده شود در هنگام آزمایش همه اجزای باید آشکار و قابل بازرسی باشد.

(۴) علاوه بر آزمایش قسمت به قسمت یا کامل لوله کشی، باید پس از خاتمه کار و نیز پس از نصب لوازم بهداشتی آزمایش فشار با آب انجام گیرد.

ب) روش انجام آزمایش

(۱) پس از خاتمه لوله کشی و پیش از نصب لوازم بهداشتی باید دهانه های باز به طور موقت بسته شود و سیستم با آب به تدریج پر شود و کاملاً هواگیری گردد. پیش از اقدام به آزمایش باید شبکه را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگاه داشت.

فشارسنج باید در پایینترین قسمت لوله کشی آزمایش و کنترل شود که هیچ یک از قطعات و اجزای لوله کشی نباید با فشار کمتر از ۶ بار یا حداکثر فشار عملکرد آن هر کدام که بیشتر باشد آزمایش شود.
(۲) آزمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص مجهز به فشارسنج و با فشار حداقل ۱۰ بار در پایین ترین نقطه شبکه لوله کشی مورد آزمایش انجام شود.

(۳) مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد. در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده شود باید آزمایش فشار آب پس از رفع عیب تکرار شود.

(۴) پس از نصب لوازم بهداشتی یک بار دیگر باید آزمایش فشار آب انجام شود. در این مرحله فشار آزمایش برابر با فشار بهره برداری خواهد بود. شبکه لوله کشی آب لوازم بهداشتی و کلیه اجزای آن باید از نظر مقدار جریان و فشار کار در وضعیت کار عادی قرار گیرد همه شیرها باید یک به یک باز و بسته شود و نسبت به آببند بودن آنها اطمینان حاصل شود این مرحله آزمایش باید در فشار بهره برداری و به مدت حداقل یک ساعت انجام شود در صورت مشاهده نشت پس از رفع عیب این آزمایش باید تکرار شود.

(۵) درصورت وجود احتمال یخ زدن آب در لوله ها باید بلافاصله پس از انجام هر مرحله از آزمایش آب لوله ها کاملاً تخلیه شود. پیشنهاد میشود در ساختمانهای مرتفع برای هر واحد ساختمان فشار تست به صورت مجزا انجام شود. از جمله مهمترین نکات در هنگام اجرای سیستم لوله کشی در فصل سرما، مراقبت از لوله های پوشانده نشده در مقابل یخ زدگی و ترکیدگی احتمالی است مجری موظف است پس از اجرای سیستم لوله کشی و انجام تست در فصول سرما و یا در زمان احتمال یخ زدگی آب کل سیستم را تخلیه کند.

دیدگاهتان را بنویسید